Pravidlá akcie

Pravidlá akcie „Zbierajte kolobežky Ferrari“(ďalej len „akcia“), (ďalej len „pravidlá“)

1 Termín a miesto konania akcie

Akcia prebieha v termíne od 24.05.2021 do 15.08.2021 vrátane, t. j. akcia sa začína 24.05.2021 o 00:00:01 hod. a končí 15.08.2021 o 24:00:00 (ďalej len „doba konania akcie“). Akcie sa možno zúčastniť kúpou vybraných druhov tovaru a služieb na čerpacích staniciach Shell v Slovenskej republike (ďalej len „miesto konania akcie“). Akciu prevádzkuje spoločnosť SHELL Slovakia, s.r.o., so sídlom Einsteinova 23, Bratislava, IČO: 31 361 081, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sro, Vl. č.: 6000/B (ďalej len „spoločnosť SHELL Slovakia, s.r.o.“).

2 Účasť na akcii

Na akcii sa môže zúčastniť len zákazník – fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti (fyzická osoba – nepodnikateľ).


3 Zbieranie kartičiek s unikátnym kódom

3.1 Zákazník, ktorý počas doby konania akcie natankuje v mieste konania akcie jednorazovo minimálne 30 litrov palív Shell FuelSave (t. j. Shell FuelSave 95 alebo Shell FuelSave Diesel) a riadne uhradí kúpnu cenu paliva, dostane pri platbe za každých 30 litrov tohto paliva 1 stieraciu kartičku.
3.2 Zákazník, ktorý počas doby konania akcie natankuje v mieste konania akcie jednorazovo minimálne 30 litrov palív Shell V-Power (t. j. Shell V-Power 95, Shell V-Power Racing 100 alebo Shell V-Power Diesel) a riadne uhradí kúpnu cenu paliva, dostane pri platbe za každých 30 litrov tohto paliva 2 stieracie kartičky.
3.3 Pri jednorazovom nákupe budú zákazníkovi vydané kartičky v príslušnom počte za nákup pohonných látok v maximálnom objeme 100 litrov. Jednorazovo tak zákazník môže získať za nákup palív Shell FuelSave maximálne 3 kartičky, resp. 6 kartičiek za nákup palív Shell V-Power.
3.4 Účastník akcie, ktorý počas doby konania akcie kúpi umývací program Perfektný lesk alebo Perfektné umytie dostupný na umývacích linkách patriacich k vybraným čerpacím staniciam Shell a riadne uhradí jeho cenu, dostane pri platbe 1 stieraciu kartičku. Zoznam čerpacích staníc Shell, na ktorých možno získať stieraciu kartičku za nákup umývacieho programu, je dostupný na www.shell.sk.
3.5 Účastník akcie, ktorý počas Doby konania akcie kúpi jednorazovo 2 kusy vôd do ostrekovačov SMART a riadne uhradí ich kúpnu cenu, dostane pri platbe za tento tovar 1 stieraciu kartičku.
3.6 Zákazník môže počas celej doby konania akcie získať ľubovoľný počet stieracích kartičiek. Každá strieracia kartička obsahuje 1 (jeden) unikátny 8-miestny alfanumerický kód. Po nazbieraní potrebného počtu kódov si môže zákazník zakúpiť vybraný tovar tak, ako je uvedené nižšie.

4 Použitie kartičky s unikátnym kódom

4.1 Kódy uvedené na stieracej kartičke oprávňujú zákazníka na nákup kolobežky značky Ferrari a príslušenstva (helmy a chráničov) v internetovom obchode, ktorý prevádzkuje spoločnosť Reda, a.s., so sídlom Hviezdoslavova 1456/55d, Slatina, 627 00 Brno, Česká republika, IČO: 18 828 507, DIČ: CZ18828507, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne pod sp. zn. B 4396, prostredníctvom webových stránok www.kolobezkyshell.sk (ďalej len „Internetový obchod“). Do Internetového obchodu bude zákazník presmerovaný aj z odkazu na webovej stránke www.shell.sk.
4.2 Nazbieranie 5 (piatich) kódov oprávňuje zákazníka na nákup 1 (jedného) modelu kolobežky Ferrari alebo príslušenstva (helmy a chráničov). Za účelom nákupu v Internetom obchode je potrebné získané kódy zadať v rámci objednávkového formulára. Každý kód možno v Internetovom obchode použiť len raz.
4.3 Tovar je možné v Internetovom obchode zakúpiť len do konca doby konania akcie, teda do 15.08.2021 (vrátane); po uplynutí tejto doby platnosť kódov zaniká.
4.4 Každému členovi vernostného programu Shell ClubSmart, ktorý pri objednávke uvedie číslo svojej Shell ClubSmart karty, bude poskytnutá zľava vo výške 5 EUR z kúpnej ceny tovaru. Pri jednorazovom nákupe bude členovi týmto spôsobom poskytnutá zľava na každý model kolobežky alebo príslušenstva (helmy a chráničov). Každý člen môže túto zľavu využiť na nákup maximálne 5 produktov počas trvania Akcie. Shell ClubSmart karta nesmie byť v čase vykonania objednávky tovaru v Internetovom obchode dočasne zablokovaná alebo jej používanie obmedzené v dôsledku jej straty, krádeže alebo poškodenia.
4.5 Zákazník berie na vedomie, že právny vzťah založený kúpnou zmluvou uzavretou na základe objednávky tovaru v Internetovom obchode sa spravuje všeobecnými obchodnými podmienkami prevádzkovateľa Internetového obchodu dostupnými na www.kolobezkyshell.sk.


5 Spoločné ustanovenia

5.1 Účasťou na akcii vyjadruje zákazník svoj súhlas s týmito pravidlami.
5.2 Spoločnosť SHELL Slovakia, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeniť alebo upraviť tieto pravidlá zo závažných dôvodov, najmä zmeniť dobu konania akcie alebo upraviť podmienky vydávania stieracích kartičiek.
5.3 V prípade predčasného vypredania zásob môže spoločnosť SHELL Slovakia, s.r.o. buď skrátiť dobu, v ktorej možno získať stieracie kartičky, alebo môže dôjsť k obmedzeniu predaja tovaru v rámci Internetového obchodu, a to aj vo vzťahu k jednotlivým produktom.
5.4 Tieto pravidlá sú k dispozícii na www.shell.sk alebo v mieste konania akcie. Všeobecné podmienky a pravidlá ClubSmart sú dostupné aj na https://www.shellsmart.com.
5.5 Účastník akcie má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov v súlade so zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov.
5.6 Spoločnosť Shell a prevádzkovateľa Internetového obchodu možno v súvislosti s touto Akciou kontaktovať spôsobom uvedeným nižšie:

Kontaktujte nás

Infolinka a zasielanie reklamácií spoločnosti REDA a.s.
Informácie o stave skladu, objednávok, otázky k zásielkam a dodaniu tovaru
kolobezkyshell@reda.cz; tel.: +421 850 232 013 (SK)

Reklamácia produktu
kolobezkyshell@reda.cz
tel.: +420 548 131 651

Zákaznícka linka Shell
Otázky na pravidlá akcie, vydávanie kupónov, otázky k produktom, členstvo Shell Clubsmart
poziadavky-sk@shell.com, tel.: 0850 166 568

Obchodné údaje a kontakty Prevádzkovateľom Internetového obchodu www.kolobezkyshell.sk je spoločnosť REDA a.s. Sídlo společnosti Reda, a.s. Hviezdoslavova 55d 627 00 Brno-Slatina Česká republika IČO: 18828507 DIČ: CZ18828507 e-mail: info@reda.cz www: www.reda.cz

 

Pravidlá akcie Obchodné podmienky